ตารางสอบกลางภาค รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 1/2560       ประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 5/2560       ตารางคุมสอบกลางภาค (ภาคปกติ) ภาคการศึกษาที่ 1/2560       ตารางสอบกลางภาค (ภาคปกติ) ภาคการศึกษาที่ี 1/2560       “พิธี ขันธ๕ บูชาครู“       โครงการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ       ตารางเรียนภาคพิเศษ ภาคการศึกษา 1/2560 (อัปเดทวันที่ 27/7/2560)       กิจกรรมถวายพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร       ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดวาดภาพ “ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี“       การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559     
  เกี่ยวกับคณะ
  แนะนำหน่วยงาน
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559
  บุคลากร
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  สาขาวิชาการบัญชี
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  บริการสำหรับนักศึกษา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  งานทะเบียนและวัดผล
  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  งานพัฒนานักศึกษา
  งานวิทยบริการ
  แบบประเมินการสอนอาจารย์
  บริการสำหรับบุคลากร
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  จรรยาบรรณของบุคลากร มมส.2553
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง กพอ.
  การบริหารจัดการงานวิจัย
  บริการข้อมูลด้านการวิจัย
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย สกว.
  สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
  จรรยาบรรณนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ
  รายงานการวิจัย วว.
  ฐานข้อมูลสากล ISI
  ศูนย์ดัชนีย์การอ้างอิงวารสารไทย TCI
  ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
  Thailand Cyber University
  เครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย
  ห้องสมุดงานวิจัย วช.
  จรรยาบรรณนักวิจัย
  หน่วยงานภายใน
  มหาวิยาลัยกาฬสินธุ์
  คณะศิลปศาสตร์ปละวิทยาศาสตร์
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  คณะครุศาสตร์
  กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  หน่วยงานในจังหวัดกาฬสินธุ์
  สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
  โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
  อบจ.กาฬสินธุ์
  สสจ.กาฬสินธุ์
  สนง.ประกันสังคมกาฬสินธุ์
  สนง.แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์
  สกสค.กาฬสินธุ์
  หน่วยงานบริการสารสนเทศ
  สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สนง.นคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สำนักงาน สมศ.
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  76
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,753
  เยี่ยมชมปีนี้ :  29,723
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  218,279
  IP :  54.159.124.79
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ตารางเรียน/ตารางสอน/ตารางสอบ  ค้นหาข่าว :
ตารางเรียนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1-58 พร้อมตารางเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ตารางสอบปลายภาค “ภาคพิเศษ“ ภาคเรียนที่ 3/2557 
ตารางสอบปลายภาค ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2557 (สำหรับนักศึกษา รหัส 55-57) 
ตารางเรียน ภาคพิเศษ รหัส 55-57 ภาคเรียนที่ 3/2557 (พร้อมอาจารย์ผู้สอนครบ) 
ตารางสอนอาจารย์ ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2557 
ตารางเรียน ภาคพิเศษ (สำหรับนักศึกษา รหัส 55-57) ภาคเรียนที่ 3/2557 
ตารางสอบปลายภาค ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2557 (รหัส 55-57) 
ตารางสอบกลางภาค “ภาคปกติ“ ภาคเรียนที่ 2/2557 
แก้ไขตารางเรียน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2557 (อัปเดทวันที่ 19-1-58) 
ตารางสอนอาจารย์ ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2557(อัปเดท 12 มกราคม 58) 
ตารางเรียน ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2557 (อัปเดท 9 ม.ค.58) 
ตารางสอนอาจารย์ ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2557 (Update 5 ม.ค. 58) 
ตารางเรียน ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2557 
ตารางเรียน ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2557  
ตารางสอนอาจารย์ “ภาคพิเศษ“ภาคเรียนที่ 2/2557 
ตารางสอบปลายภาค ภาคปกติ รหัส 56-57 (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป) ภาคเรียนที่ 1/2557 
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2557 (ภาคปกติ) สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1-3 
ตารางสอบปลายภาค (ภาคพิเศษ รหัส 55-57)ภาคเรียนที่ 1/2557 
ตารางเรียนสาขาการบัญชี รหัส 54 ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2557 (ใหม่) 
ตารางเรียน นักศึกษา รหัส 54 ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2557 
มีข้อมูลทั้งหมด  116  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    4/6

1 2 3 4 5 6