โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560       ตารางสอน ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2560       โครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร วงรอบปีการศึกษา 2559       กิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2560       ตารางเรียน ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2560       กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560       ประกาศอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เข้าก่อนปีการศึกษา ๒๕๖๐       โครงการ To Be Number One มอน้ำดำ มหาวิทยาลัลกาฬสินธุ์       ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2560       โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2559     
  เกี่ยวกับคณะ
  แนะนำหน่วยงาน
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559
  บุคลากร
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  สาขาวิชาการบัญชี
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  บริการสำหรับนักศึกษา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  งานทะเบียนและวัดผล
  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  งานพัฒนานักศึกษา
  งานวิทยบริการ
  แบบประเมินการสอนอาจารย์
  บริการสำหรับบุคลากร
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  จรรยาบรรณของบุคลากร มมส.2553
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง กพอ.
  การบริหารจัดการงานวิจัย
  บริการข้อมูลด้านการวิจัย
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย สกว.
  สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
  จรรยาบรรณนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ
  รายงานการวิจัย วว.
  ฐานข้อมูลสากล ISI
  ศูนย์ดัชนีย์การอ้างอิงวารสารไทย TCI
  ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
  Thailand Cyber University
  เครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย
  ห้องสมุดงานวิจัย วช.
  จรรยาบรรณนักวิจัย
  หน่วยงานภายใน
  มหาวิยาลัยกาฬสินธุ์
  คณะศิลปศาสตร์ปละวิทยาศาสตร์
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  คณะครุศาสตร์
  กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  หน่วยงานในจังหวัดกาฬสินธุ์
  สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
  โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
  อบจ.กาฬสินธุ์
  สสจ.กาฬสินธุ์
  สนง.ประกันสังคมกาฬสินธุ์
  สนง.แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์
  สกสค.กาฬสินธุ์
  หน่วยงานบริการสารสนเทศ
  สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สนง.นคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สำนักงาน สมศ.
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  2
  เยี่ยมชมวันนี้ :  51
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,848
  เยี่ยมชมปีนี้ :  23,125
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  211,681
  IP :  54.161.74.104
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ตารางเรียน/ตารางสอน/ตารางสอบ  ค้นหาข่าว :
ตารางสอบปลายภาค ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2557 (รหัส 55-57) 
ตารางสอบกลางภาค “ภาคปกติ“ ภาคเรียนที่ 2/2557 
แก้ไขตารางเรียน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2557 (อัปเดทวันที่ 19-1-58) 
ตารางสอนอาจารย์ ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2557(อัปเดท 12 มกราคม 58) 
ตารางเรียน ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2557 (อัปเดท 9 ม.ค.58) 
ตารางสอนอาจารย์ ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2557 (Update 5 ม.ค. 58) 
ตารางเรียน ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2557 
ตารางเรียน ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2557  
ตารางสอนอาจารย์ “ภาคพิเศษ“ภาคเรียนที่ 2/2557 
ตารางสอบปลายภาค ภาคปกติ รหัส 56-57 (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป) ภาคเรียนที่ 1/2557 
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2557 (ภาคปกติ) สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1-3 
ตารางสอบปลายภาค (ภาคพิเศษ รหัส 55-57)ภาคเรียนที่ 1/2557 
ตารางเรียนสาขาการบัญชี รหัส 54 ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2557 (ใหม่) 
ตารางเรียน นักศึกษา รหัส 54 ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2557 
ตารางเรียน-ตาราสอน นักศึกษา รหัส 54 ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2557 
ตารางสอบกลางภาค ภาคปกติ รหัส 55-57 ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 
ตารางสอบปลายภาค ภาคปกติ รหัส 54 ภาคเรียนที่ 1/2557 
ตารางเรียนใหม่ ภาคพิเศษ 1/2557 (เฉพาะนักศึกษา รหัส 57 ทุกสาขาวิชา) 
ตารางเรียน “ภาคปกติ“ ภาคเรียนที่ 1/2557 (Update ล่าสุดวันที่ 13-08-57) 
ตารางสอนอาจารย์“ภาคปกติ“ภาคเรียนที่ 1/2557 (Update ล่าสุดวันที่ 13-08-57) 
มีข้อมูลทั้งหมด  110  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    4/6

1 2 3 4 5 6