ตารางคุมสอบกลางภาค (ภาคปกติ) ภาคการศึกษาที่ 1/2560       ตารางสอบกลางภาค (ภาคปกติ) ภาคการศึกษาที่ี 1/2560       “พิธี ขันธ๕ บูชาครู“       โครงการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ       ตารางเรียนภาคพิเศษ ภาคการศึกษา 1/2560 (อัปเดทวันที่ 27/7/2560)       กิจกรรมถวายพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร       ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดวาดภาพ “ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี“       การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559       ประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 4/2560       ตารางสอน ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (อัปเดทวันที่ 3 กรกฎาคม 2560)     
  เกี่ยวกับคณะ
  แนะนำหน่วยงาน
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559
  บุคลากร
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  สาขาวิชาการบัญชี
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  บริการสำหรับนักศึกษา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  งานทะเบียนและวัดผล
  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  งานพัฒนานักศึกษา
  งานวิทยบริการ
  แบบประเมินการสอนอาจารย์
  บริการสำหรับบุคลากร
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  จรรยาบรรณของบุคลากร มมส.2553
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง กพอ.
  การบริหารจัดการงานวิจัย
  บริการข้อมูลด้านการวิจัย
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย สกว.
  สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
  จรรยาบรรณนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ
  รายงานการวิจัย วว.
  ฐานข้อมูลสากล ISI
  ศูนย์ดัชนีย์การอ้างอิงวารสารไทย TCI
  ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
  Thailand Cyber University
  เครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย
  ห้องสมุดงานวิจัย วช.
  จรรยาบรรณนักวิจัย
  หน่วยงานภายใน
  มหาวิยาลัยกาฬสินธุ์
  คณะศิลปศาสตร์ปละวิทยาศาสตร์
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  คณะครุศาสตร์
  กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  หน่วยงานในจังหวัดกาฬสินธุ์
  สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
  โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
  อบจ.กาฬสินธุ์
  สสจ.กาฬสินธุ์
  สนง.ประกันสังคมกาฬสินธุ์
  สนง.แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์
  สกสค.กาฬสินธุ์
  หน่วยงานบริการสารสนเทศ
  สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สนง.นคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สำนักงาน สมศ.
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  118
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,322
  เยี่ยมชมปีนี้ :  29,292
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  217,848
  IP :  54.92.142.198
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ตารางเรียน/ตารางสอน/ตารางสอบ  ค้นหาข่าว :
ตารางสอบปลายภาค หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ภาคปกติ) ภาคเรียนที่ 1/2559  
ตารางสอบวัดผลกลางภาค (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1/2559 
ตารางสอบกลางภาค (ภาคปกติ) ภาคเรียนที่ 1/2559 
ตารางสอบวัดผลกลางภาคกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคเรียนที่1/2559 (ภาคปกต)ิ 
ตารางเรียนสาขาวิชาการจัดการ รหัส 59 (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1/2559 
ตารางสอนภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2559 (Update 19-8-59) 
ตารางเรียนภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2559 (Update 19-8-59) 
ตารางสอนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2559 (Up date 13/8/59) 
ตารางเรียนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2559 (Up date 13/8/59) 
ตารางสอน ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2559 
ตารางเรียนนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2559 
ตารางสอนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2559 
ตารางเรียนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2559 
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2558 (อัปเดทเฉพาะสาขาวิชาการจัดการทั่วไป รหัส 56,57) 
ตารางสอนอาจารย์ “ภาคพิเศษ“ ภาคเรียนที่ 3/2558 (อัปเดท 27-4-59) 
ตารางเรียนนักศึกษา“ภาคพิเศษ“ ภาคเรียนที่ 3/2558 (อัปเดท 27-4-59) 
ตารางคุมสอบอาจารย์ “ภาคปกติ“ ภาคเรียนที่ 2/2558 
ตารางสอบวัดผลปลายภาค“หมวดวิชาศึกษาทั่วไป“ ภาคเรียนที่ 2/2558 
ตารางสอบวัดผลปลายภาค “ภาคปกติ“ ภาคเรียนที่ 2/2558 
ตารางสอนอาจารย์ “ภาคพิเศษ“ ภาคเรียนที่ 3/2558 
มีข้อมูลทั้งหมด  115  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    2/6

1 2 3 4 5 6