ประกาศกำหนดวันลงทะเบียนวิชาเรียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560       ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาผ่านเว็บไซต์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑       ตารางสอบปลายภาค รายวิชาศึกษาทั่วไป (ภาคปกติ) ภาคการศึกษาที่ 2/2560       ตารางสอบปลายภาค (ภาคปกติ) ภาคการศึกษาที่ 2/2560       ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สายวิชาการและสายสนับสนุน) ครั้งที่ 1/2561 จำนวน 6 อัตรา       แบบสำรวจความต้องการเครื่องแบบนักศึกษาสำหรับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558-2559        ตารางสอบกลางภาค (ภาคพิเศษ) ภาคการศึกษาที่ 2/2560       ตารางสอบกลางภาค (ภาคปกติ) ภาคการศึกษาที่ 2/2560       แจ้งการขยายเวลาชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุยเดช บรมนาถบพิตร         ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัคร“ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด “ รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561      
  เกี่ยวกับคณะ
  แนะนำหน่วยงาน
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559
  บุคลากร
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  สาขาวิชาการบัญชี
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  บริการสำหรับนักศึกษา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  งานทะเบียนและวัดผล
  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  งานพัฒนานักศึกษา
  งานวิทยบริการ
  แบบประเมินการสอนอาจารย์
  บริการสำหรับบุคลากร
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  จรรยาบรรณของบุคลากร มมส.2553
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง กพอ.
  การบริหารจัดการงานวิจัย
  บริการข้อมูลด้านการวิจัย
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย สกว.
  สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
  จรรยาบรรณนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ
  รายงานการวิจัย วว.
  ฐานข้อมูลสากล ISI
  ศูนย์ดัชนีย์การอ้างอิงวารสารไทย TCI
  ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
  Thailand Cyber University
  เครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย
  ห้องสมุดงานวิจัย วช.
  จรรยาบรรณนักวิจัย
  หน่วยงานภายใน
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
  คณะเทคโนโลยีสังคม
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  คณะครุศาสตร์
  กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  หน่วยงานในจังหวัดกาฬสินธุ์
  สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
  โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
  อบจ.กาฬสินธุ์
  สสจ.กาฬสินธุ์
  สนง.ประกันสังคมกาฬสินธุ์
  สนง.แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์
  สกสค.กาฬสินธุ์
  หน่วยงานบริการสารสนเทศ
  สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สนง.นคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สำนักงาน สมศ.
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  260
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  4,540
  เยี่ยมชมปีนี้ :  14,964
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  253,177
  IP :  54.156.86.61
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวประชุม  ค้นหาข่าว :
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 5/2560 
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 4/2560 
คณะบริหารธุรกิจ ม.กาฬสินธุ์ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
ประชุมพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าสาขาวิชา 
เชิญประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ ครังที่ 3/2559 
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1/2559 
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2558 
ประชุมอาจารย์และบุคลากรรวม ครั้งที่ 8 วันที่ 8 ธันวาคม 2557  
การจัดการความรู้ (KM) การพัฒนาโจทย์วิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ 
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2/57 
คณะบริหารธุรกิจได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2557 
ภาพประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 12/2556 วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2556 
ประชุมเครือข่ายร่วมด้านประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างคณะฯ ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 25 พฤศจิกายน 56 ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ 
ท่านอธิการบดีมาเยี่ยมชมคณะและพบปะบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ 
คณะบริหารธุรกิจประชุมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ 2556 
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจชั่วคราว ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น 
ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 4 
ภาพประชุมคณะกรรมการคณะบริหารธุรกิจ ที่ มมส. ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 
ภาพประชุม มคอ.3 ครั้งที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ วันที่ 26 พ.ย. 55  
มีข้อมูลทั้งหมด  25  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2