โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560       ตารางสอน ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2560       โครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร วงรอบปีการศึกษา 2559       กิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2560       ตารางเรียน ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2560       กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560       ประกาศอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เข้าก่อนปีการศึกษา ๒๕๖๐       โครงการ To Be Number One มอน้ำดำ มหาวิทยาลัลกาฬสินธุ์       ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2560       โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2559     
  เกี่ยวกับคณะ
  แนะนำหน่วยงาน
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559
  บุคลากร
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  สาขาวิชาการบัญชี
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  บริการสำหรับนักศึกษา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  งานทะเบียนและวัดผล
  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  งานพัฒนานักศึกษา
  งานวิทยบริการ
  แบบประเมินการสอนอาจารย์
  บริการสำหรับบุคลากร
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  จรรยาบรรณของบุคลากร มมส.2553
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง กพอ.
  การบริหารจัดการงานวิจัย
  บริการข้อมูลด้านการวิจัย
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย สกว.
  สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
  จรรยาบรรณนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ
  รายงานการวิจัย วว.
  ฐานข้อมูลสากล ISI
  ศูนย์ดัชนีย์การอ้างอิงวารสารไทย TCI
  ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
  Thailand Cyber University
  เครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย
  ห้องสมุดงานวิจัย วช.
  จรรยาบรรณนักวิจัย
  หน่วยงานภายใน
  มหาวิยาลัยกาฬสินธุ์
  คณะศิลปศาสตร์ปละวิทยาศาสตร์
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  คณะครุศาสตร์
  กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  หน่วยงานในจังหวัดกาฬสินธุ์
  สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
  โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
  อบจ.กาฬสินธุ์
  สสจ.กาฬสินธุ์
  สนง.ประกันสังคมกาฬสินธุ์
  สนง.แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์
  สกสค.กาฬสินธุ์
  หน่วยงานบริการสารสนเทศ
  สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สนง.นคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สำนักงาน สมศ.
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  60
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,857
  เยี่ยมชมปีนี้ :  23,134
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  211,690
  IP :  54.161.74.104
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวกิจกรรม / อบรม / สัมมนา  ค้นหาข่าว :
งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
พิธีบูชาพญาหมื่นตื้อ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 57 เวลา 07.30 น. ณ ศาลปู่ตาพญาหมื่นตื้อ 
โครงการ“การจัดการความรู้ KM“ ของการทำงานเลขานุการอย่างมื่อออาชีพ บรรยายโดย ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวดี พัฒนโพธิ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
3 ก.พ. 2557 เวลา 15.00 น. คณะบริหารธุรกิจได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะของมหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ จัดประชุมสัมมนา“การบริหารจัดการโครงสร้างหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป“ ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2557 ห้องประชุมคลับเฮ้าส์ เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 
ภาพการแข่งขันทักษะทางวิชาการบริหารธุรกิจ KBS FESTIVAL 2014  
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะบริหารธุรกิจหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ และการแข่งขันทักษะทางวิชาการบริหารธุรกิจ KBS FESTIVAL 2014  
แข่งขันกีฬาสานความสัมพันธ์พี่น้องคณะบริหารธุรกิจและงานปีใหม่ 2557 วันที่ 11 มกราคม 2557 
ผู้บริหารและบุคลากร สวัสดีปีใหม่และขอคำอวยพรจากท่านอธิการบดี-รองอธิการบดี และคณบดีคณะต่างๆ 
คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อ ณ โรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ วันที่ 4 ธันวาคม 2556 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 1 ระยะเวลาดำเนินโครงการ (ระบุวันเริ่มต้น และวันสิ้นสุดโครงการ) 18 - 22 พฤศจิกายน 2556 
ภาพการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะบริหารธุรกิจ 
ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาภายใน “ตะแบกเกมส์ ครั้งที่ 11“ 
คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ วันที่ 21 - 22 ตุลาคม 255 ณ ห้อง KBS 201 อาคารช่อตะแบก 
คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมการเขียน มคอ.3 - 7 (กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห้่งชาติ พ.ศ. 2552) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสทื้อน เทพรงทอง ในวันศุกร์ที่ 18 ต.ค. 56 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ ห้อง KBS 201 ชัน 2 คณะบริหารธุรกิจ  
Merketing Plan Contest By A.P.Honda 
โครงการ “คลินิกวิชาการ“ รองศาสตราจารย์ ดร.จำนง วงษ์ชาชม รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นวิทยากร โดยเน้นการทำผลงานทางวิชาการ วันที่ 4 กันยายน 2556 เวลา 15.00 น. 
จัดโครงการ Marketing Plan Contest โครงการ 6 Concept Alohaaa ซ่าส์สุดขั้ว 
โครงการ ส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้จัดโครงการจัดซื้อและฝึกอบรมโปรแกรม FORMULA ERP วันที่ 22 สิงหาคม 2556 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A 306 อาคารศูนย์ภาษาและเทคโนโลยี 
มีข้อมูลทั้งหมด  112  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    4/6

1 2 3 4 5 6