ประกาศกำหนดวันลงทะเบียนวิชาเรียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560       ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาผ่านเว็บไซต์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑       ตารางสอบปลายภาค รายวิชาศึกษาทั่วไป (ภาคปกติ) ภาคการศึกษาที่ 2/2560       ตารางสอบปลายภาค (ภาคปกติ) ภาคการศึกษาที่ 2/2560       ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สายวิชาการและสายสนับสนุน) ครั้งที่ 1/2561 จำนวน 6 อัตรา       แบบสำรวจความต้องการเครื่องแบบนักศึกษาสำหรับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558-2559        ตารางสอบกลางภาค (ภาคพิเศษ) ภาคการศึกษาที่ 2/2560       ตารางสอบกลางภาค (ภาคปกติ) ภาคการศึกษาที่ 2/2560       แจ้งการขยายเวลาชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุยเดช บรมนาถบพิตร         ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัคร“ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด “ รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561      
  เกี่ยวกับคณะ
  แนะนำหน่วยงาน
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559
  บุคลากร
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  สาขาวิชาการบัญชี
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  บริการสำหรับนักศึกษา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  งานทะเบียนและวัดผล
  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  งานพัฒนานักศึกษา
  งานวิทยบริการ
  แบบประเมินการสอนอาจารย์
  บริการสำหรับบุคลากร
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  จรรยาบรรณของบุคลากร มมส.2553
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง กพอ.
  การบริหารจัดการงานวิจัย
  บริการข้อมูลด้านการวิจัย
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย สกว.
  สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
  จรรยาบรรณนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ
  รายงานการวิจัย วว.
  ฐานข้อมูลสากล ISI
  ศูนย์ดัชนีย์การอ้างอิงวารสารไทย TCI
  ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
  Thailand Cyber University
  เครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย
  ห้องสมุดงานวิจัย วช.
  จรรยาบรรณนักวิจัย
  หน่วยงานภายใน
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
  คณะเทคโนโลยีสังคม
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  คณะครุศาสตร์
  กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  หน่วยงานในจังหวัดกาฬสินธุ์
  สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
  โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
  อบจ.กาฬสินธุ์
  สสจ.กาฬสินธุ์
  สนง.ประกันสังคมกาฬสินธุ์
  สนง.แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์
  สกสค.กาฬสินธุ์
  หน่วยงานบริการสารสนเทศ
  สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สนง.นคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สำนักงาน สมศ.
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  231
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  4,511
  เยี่ยมชมปีนี้ :  14,935
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  253,148
  IP :  54.156.86.61
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวกิจกรรม / อบรม / สัมมนา  ค้นหาข่าว :
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) 
(เกาะเสม็ด) “ทริปเติมความสุข ก่อนปิดภาคเรียน“  
เสวนาวิชาการ เรื่อง SMEs เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จากภูมิปัญญาไทยก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน 
บรรยากาศงาน“ผูกพันวันเก่า คืนสู่เหย้าชาวบริหารธุรกิจ ครั้งที่“ 
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้งาน Microsoft Office 2010“ 
สืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 2558 
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่ AEC คณะบริหารธุรกิจจึงได้เชิญอาจารย์สมพาวัน แก้วบุดตา มาให้ความรู้เรื่องภาษาลาวและศิลปวัฒนธรรมประจำประเทศลาว รวมทั้ง #การเต้นบาสโลบประจำประเทศลาว 
ค่ายอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน “โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม“ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 
บายเนียร์ 57 วันที่ 13 กุมพาพันธ์ 58 ณ ลานเวทีกลางแจ้ง อาคารช่อตะแบก คณะบริหารธุรกิจ 
โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมดอกคูณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558  
คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมโครงการออกแนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ไดัรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะการบัญชี ประเภททีม 
Happy New year 2015 “คาวบอย & คาวเกิร์ล ไนท์“ คณะบริหารธุรกิจร่วมกับคณะอุตาหกรรมสร้างสรรค์ 
ภาพกิจกรรม Marketing Plan Contest โครงการ 7 by A.P. Honda“รุ่นที่ 2“ (วันจริง) 21 พ.ย.57 
นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 นำเสนอแผนงานและแผนการตลาด“โครงการ Marketing Plan Contest โครงการ 7 by A.P. Honda“รุ่นที่ 2 วันที่ 28 ตุลาคม 57 
ภาพบรรยากาศ วันซ้อมใหญ่ “พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2555-2556 วันที่ 24 ตุลาคม 2557 
กิจกรรม “Marketing Plan Contest โครงการ 7 by A.P.Honda“ ในวันอังคารที่ 2 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมดอกคูณมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ “เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาที่สนใจด้านการตลาดและมีความคิดสร้างสรรค์ได้มาประ 
พิธีบายศรีสู่ขวัญและกิจกรรมนันทนาการเพื่อละลายพฤติกรรมพี่และน้องชาวใหม่ KBS  
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จ.ขอนแก่น 
KBS English Camp 14-15 สิงหาคม 2557 ณ ห้อง KBS 201 อาคารช่อตะแบก 
มีข้อมูลทั้งหมด  117  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    3/6

1 2 3 4 5 6