โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560       ตารางสอน ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2560       โครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร วงรอบปีการศึกษา 2559       กิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2560       ตารางเรียน ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2560       กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560       ประกาศอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เข้าก่อนปีการศึกษา ๒๕๖๐       โครงการ To Be Number One มอน้ำดำ มหาวิทยาลัลกาฬสินธุ์       ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2560       โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2559     
  เกี่ยวกับคณะ
  แนะนำหน่วยงาน
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559
  บุคลากร
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  สาขาวิชาการบัญชี
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  บริการสำหรับนักศึกษา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  งานทะเบียนและวัดผล
  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  งานพัฒนานักศึกษา
  งานวิทยบริการ
  แบบประเมินการสอนอาจารย์
  บริการสำหรับบุคลากร
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  จรรยาบรรณของบุคลากร มมส.2553
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง กพอ.
  การบริหารจัดการงานวิจัย
  บริการข้อมูลด้านการวิจัย
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย สกว.
  สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
  จรรยาบรรณนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ
  รายงานการวิจัย วว.
  ฐานข้อมูลสากล ISI
  ศูนย์ดัชนีย์การอ้างอิงวารสารไทย TCI
  ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
  Thailand Cyber University
  เครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย
  ห้องสมุดงานวิจัย วช.
  จรรยาบรรณนักวิจัย
  หน่วยงานภายใน
  มหาวิยาลัยกาฬสินธุ์
  คณะศิลปศาสตร์ปละวิทยาศาสตร์
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  คณะครุศาสตร์
  กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  หน่วยงานในจังหวัดกาฬสินธุ์
  สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
  โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
  อบจ.กาฬสินธุ์
  สสจ.กาฬสินธุ์
  สนง.ประกันสังคมกาฬสินธุ์
  สนง.แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์
  สกสค.กาฬสินธุ์
  หน่วยงานบริการสารสนเทศ
  สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สนง.นคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สำนักงาน สมศ.
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  61
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,858
  เยี่ยมชมปีนี้ :  23,135
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  211,691
  IP :  54.161.74.104
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ค้นหาข่าว :
ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษาภายใต้ ASEM-DUO Fellowship Programmer 
#ประชาสัมพันธ์ถึง ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ #เรื่องเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2558 เนื่องในวันคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ  
เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม-สัมมนา (1) 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม-ในการจัดงานด้านวิชาการ-งานวิจัย-และพัฒนาเชิงกลยุทธ์ครั้งที่-7 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญฯลฯ 
การดำเนินโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมฯลฯ 
ส่งเสริมสัวสดิภาพและพิทักษ์เด็ก-เยาวชน-ผู้ด้อยโอกาส 
มอบทุนการศึกษา 
ฝึกอบรมออนไลน์สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ 
ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบ-IELTS 
ขอส่งเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการฯ 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการแข่งขันแผนธุรกิจ 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา-เรื่อง-ดีโอไอ-ไทยแลนท์ 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 
รับสมัครนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา นักศึกษาที่ต้องฝึกานและต้องการหารายได้พิเศษในช่วงปิดเทอม 
หลักสูตรการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ EdPEx 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จุลสารสำเนาฟ้า 
พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันรับทุนรัฐบาล 
มีข้อมูลทั้งหมด  102  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    3/6

1 2 3 4 5 6