ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัคร“ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด “ รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561        ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2561       ตารางสอน ภาคพิเศษ ภาคการศึกษา 2/2560 (อัฟเดท วันที่ 28/11/60)       ตารางเรียน ภาคพิเศษ ภาคการศึกษา 2/2560 (อัฟเดท วันที่ 28/11/60)       ประกาศกำหนดวันลงทะเบียนวิชาเรียน (ภาคพิเศษ) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560        ตารางคุมสอบปลายภาค (ภาคพิเศษ) ภาคการศึกษาที่ 1/2560       ตารางสอบปลายภาค (ภาคพิเศษ) ภาคการศึกษาที่ 1/2560       ตารางสอน ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2560       ตารางเรียน ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2560        ประกาศกำหนดวันลงทะเบียนวิชาเรียน และชำระค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560     
  เกี่ยวกับคณะ
  แนะนำหน่วยงาน
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559
  บุคลากร
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  สาขาวิชาการบัญชี
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  บริการสำหรับนักศึกษา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  งานทะเบียนและวัดผล
  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  งานพัฒนานักศึกษา
  งานวิทยบริการ
  แบบประเมินการสอนอาจารย์
  บริการสำหรับบุคลากร
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  จรรยาบรรณของบุคลากร มมส.2553
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง กพอ.
  การบริหารจัดการงานวิจัย
  บริการข้อมูลด้านการวิจัย
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย สกว.
  สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
  จรรยาบรรณนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ
  รายงานการวิจัย วว.
  ฐานข้อมูลสากล ISI
  ศูนย์ดัชนีย์การอ้างอิงวารสารไทย TCI
  ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
  Thailand Cyber University
  เครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย
  ห้องสมุดงานวิจัย วช.
  จรรยาบรรณนักวิจัย
  หน่วยงานภายใน
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
  คณะเทคโนโลยีสังคม
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  คณะครุศาสตร์
  กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  หน่วยงานในจังหวัดกาฬสินธุ์
  สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
  โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
  อบจ.กาฬสินธุ์
  สสจ.กาฬสินธุ์
  สนง.ประกันสังคมกาฬสินธุ์
  สนง.แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์
  สกสค.กาฬสินธุ์
  หน่วยงานบริการสารสนเทศ
  สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สนง.นคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สำนักงาน สมศ.
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  64
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,327
  เยี่ยมชมปีนี้ :  46,489
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  235,044
  IP :  54.221.73.186
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ค้นหาข่าว :
การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดแข่งขันนักเต้นดาวรุ่งกลางทุ่งบางเขน 
ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงานโครงการ “พี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2559“ 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท“  
โครงการประชาสัมพันธ์โครงการฑูตความดีแห่งประเทศไทย Gen A : Empower Active Citizen “พลังพลเมืองจิตอาสาเปลี่ยนประเทศ“  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่าย ครั้งที่ 22 ประจำปี 2559 
นำส่งประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ 
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษา 
เขิญร่วมงาน และขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเรียงความฯ 
ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ประจ าศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์ 
ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาที่ประสงค์เข้าร่วมสอบธรรมศึกษาดำเนินการสมัครเรียน สอบตามขั้นตอน 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์รูปแผนที่การกำหนดเขตพื้นที่ “บริเวณใหล้เคียงสถานศึกษา“ 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4 
คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ได้กำหนดจัดประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๘ รอบชิงชนะเลิศ ในวันพฤหัสบดี ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙  
ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมประชันกลอนสด 
ระแบียบแนวปฏิบัติการลาของบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง การเลื่อนการสอบปลายภาค (ภาคปกติ) ภาคเรียนที่ 2/2558  
“ประชาสัมพันธ์“ ให้นักศึกษาภาคปกติทุกคน “เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2558“  
[[ประกาศ]] ให้นักศึกษาทุกสาขาวิชา ทุกชั้นปี เข้าไปกรอกแบบประเมินฯเพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2558 
แจ้งรายชื่อนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจที่ค้างชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559 
มีข้อมูลทั้งหมด  105  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    2/6

1 2 3 4 5 6