ตารางสอบกลางภาค หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ภาคปกติ) ภาคเรียนที่ 1/2561        ตารางสอบกลางภาค (ภาคปกติ) ภาคการศึกษาที่ 1/2561       ประกาศกำหนดวันลงทะเบียนวิชาเรียน และชำระเงินค่าลงทะเบียน (ภาคพิเศษ) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561       ตารางเรียน ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2561       ตารางสอน ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2560       แจ้งการงดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑       ประกาศกำหนดวันลงทะเบียนวิชาเรียนและชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑       ตารางเรียน ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (Update)       ตารางสอน ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (Update)       โรงพยาบาลนามน ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 5 ตำแหน่ง 9 อัตรา โดยกำหนดรับสมัครภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561     
  เกี่ยวกับคณะ
  แนะนำหน่วยงาน
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559
  บุคลากร
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  สาขาวิชาการบัญชี
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  บริการสำหรับนักศึกษา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  งานทะเบียนและวัดผล
  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  งานพัฒนานักศึกษา
  งานวิทยบริการ
  แบบประเมินการสอนอาจารย์
  บริการสำหรับบุคลากร
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  จรรยาบรรณของบุคลากร มมส.2553
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง กพอ.
  การบริหารจัดการงานวิจัย
  บริการข้อมูลด้านการวิจัย
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย สกว.
  สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
  จรรยาบรรณนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ
  รายงานการวิจัย วว.
  ฐานข้อมูลสากล ISI
  ศูนย์ดัชนีย์การอ้างอิงวารสารไทย TCI
  ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
  Thailand Cyber University
  เครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย
  ห้องสมุดงานวิจัย วช.
  จรรยาบรรณนักวิจัย
  หน่วยงานภายใน
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
  คณะเทคโนโลยีสังคม
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  คณะครุศาสตร์
  กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  หน่วยงานในจังหวัดกาฬสินธุ์
  สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
  โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
  อบจ.กาฬสินธุ์
  สสจ.กาฬสินธุ์
  สนง.ประกันสังคมกาฬสินธุ์
  สนง.แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์
  สกสค.กาฬสินธุ์
  หน่วยงานบริการสารสนเทศ
  สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สนง.นคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สำนักงาน สมศ.
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  144
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  7,498
  เยี่ยมชมปีนี้ :  58,739
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  296,952
  IP :  54.80.83.123
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจชั่วคราว ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น
 หมวด :  ข่าวประชุม   วันที่ :  30-04-2556

                                                            ระเบียบวาระการประชุม
                           คณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจชั่วคราว ครั้งที่ 1/2556

                                          วันที่  25  เมษายน  พ.ศ.  2556 เวลา 10.00 น.
 ณ  ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ชั้น 2  อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
                                     .............................................................
เริ่มการประชุม  เวลา 10.00 น.
 
ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ (ถ้ามี)
                   
ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม
                      รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2555
 
ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่อง (ถ้ามี)
 
ระเบียบวาระที่  4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                   4.1   การแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ
                   4.2   หลักสูตร
                           4.2.1 สาขาวิชาการบัญชี
                           4.2.2 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
                           4.2.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ระเบียบวาระที่  5   เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                   5.1 ความก้าวหน้าของการให้ยืมตัวพนักงานมหาวิทยาลัยมาช่วยราชการเพื่อปฏิบัติหน้าที่คณบดี (ดร.กมล เสวตสมบูรณ์)
                   5.2 รายงานข้อมูลการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
                   5.3 รายงานจำนวนอาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะบริหารธุรกิจ
                   5.4 รายงานจำนวนนักศึกษาที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555
 
ระเบียบวาระที่  6   เรื่องอื่น ๆ(ถ้ามี)