ตารางสอบกลางภาค หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ภาคปกติ) ภาคเรียนที่ 1/2561        ตารางสอบกลางภาค (ภาคปกติ) ภาคการศึกษาที่ 1/2561       ประกาศกำหนดวันลงทะเบียนวิชาเรียน และชำระเงินค่าลงทะเบียน (ภาคพิเศษ) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561       ตารางเรียน ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2561       ตารางสอน ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2560       แจ้งการงดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑       ประกาศกำหนดวันลงทะเบียนวิชาเรียนและชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑       ตารางเรียน ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (Update)       ตารางสอน ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (Update)       โรงพยาบาลนามน ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 5 ตำแหน่ง 9 อัตรา โดยกำหนดรับสมัครภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561     
  เกี่ยวกับคณะ
  แนะนำหน่วยงาน
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559
  บุคลากร
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  สาขาวิชาการบัญชี
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  บริการสำหรับนักศึกษา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  งานทะเบียนและวัดผล
  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  งานพัฒนานักศึกษา
  งานวิทยบริการ
  แบบประเมินการสอนอาจารย์
  บริการสำหรับบุคลากร
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  จรรยาบรรณของบุคลากร มมส.2553
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง กพอ.
  การบริหารจัดการงานวิจัย
  บริการข้อมูลด้านการวิจัย
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย สกว.
  สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
  จรรยาบรรณนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ
  รายงานการวิจัย วว.
  ฐานข้อมูลสากล ISI
  ศูนย์ดัชนีย์การอ้างอิงวารสารไทย TCI
  ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
  Thailand Cyber University
  เครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย
  ห้องสมุดงานวิจัย วช.
  จรรยาบรรณนักวิจัย
  หน่วยงานภายใน
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
  คณะเทคโนโลยีสังคม
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  คณะครุศาสตร์
  กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  หน่วยงานในจังหวัดกาฬสินธุ์
  สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
  โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
  อบจ.กาฬสินธุ์
  สสจ.กาฬสินธุ์
  สนง.ประกันสังคมกาฬสินธุ์
  สนง.แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์
  สกสค.กาฬสินธุ์
  หน่วยงานบริการสารสนเทศ
  สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สนง.นคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สำนักงาน สมศ.
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  224
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  4,159
  เยี่ยมชมปีนี้ :  44,494
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  465,353
  IP :  3.235.105.97
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559
 หมวด :  ข่าวกิจกรรม / อบรม / สัมมนา   วันที่ :  06-07-2560
       

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอรับการประเมินประกันคุณภา
พการศึกษาภายใน ระดับคณะ รอบปีการศึกษา 2559 โดยมีคณะกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้
1. ร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมิกา  แสนโสม ประธานกรรมการ
2. 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัญชัย สิงห์มาตย์ กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงกรด พิมพิศาล กรรมการและเลขานุการ

           ผศ.ณัฐวดี พัฒนโพธิ์ คณบดี คณะบริหารธุรกิจ กล่าวว่า ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการประเ
มิน QA. ระดับคณะฯทุกท่าน ผลการประเมินอยู่ในระดับดี (3.53) คณะบริหารธุรกิจขอน้อมรับผลการประเมิน จะนำคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ไปทำการทบทวน ปรับปรุงและพัฒนางานของคณะให้มีคุณภาพยิ่งๆขึ้นไปในอนาคต และขอขอบคุณในความสมัครสมานสามัคคีของผู้บริหาร คณาจารย์ทุกสาขาวิชา เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนทุกคนที่ได้ร่วมกันทำงานอย่างทุ่มเทด้วยกัน จึงทำให้การประเมิน QA ของเราวันนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี 

ภาพ : จงรักษ์ แก้วมณี  
ข่าว : ธวัชชัย พัฒนโพธิ์

ที่มา : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์