ตารางคุมสอบปลายภาค (ภาคปกติ) ภาคการศึกษาที่ 1/2560       ตารางสอบปลายภาค (ภาคปกติ) ภาคการศึกษาที่ 1/2560       ตารางสอบกลางภาค “ภาคพิเศษ“ ภาคการศึกษาที่ 1/2560       กิจกรรม “ปลูกต้นดาวเรือง“       ตารางสอบกลางภาค รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 1/2560       ประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 5/2560       ตารางคุมสอบกลางภาค (ภาคปกติ) ภาคการศึกษาที่ 1/2560       ตารางสอบกลางภาค (ภาคปกติ) ภาคการศึกษาที่ี 1/2560       “พิธี ขันธ๕ บูชาครู“       โครงการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     
  เกี่ยวกับคณะ
  แนะนำหน่วยงาน
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559
  บุคลากร
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  สาขาวิชาการบัญชี
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  บริการสำหรับนักศึกษา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  งานทะเบียนและวัดผล
  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  งานพัฒนานักศึกษา
  งานวิทยบริการ
  แบบประเมินการสอนอาจารย์
  บริการสำหรับบุคลากร
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  จรรยาบรรณของบุคลากร มมส.2553
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง กพอ.
  การบริหารจัดการงานวิจัย
  บริการข้อมูลด้านการวิจัย
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย สกว.
  สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
  จรรยาบรรณนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ
  รายงานการวิจัย วว.
  ฐานข้อมูลสากล ISI
  ศูนย์ดัชนีย์การอ้างอิงวารสารไทย TCI
  ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
  Thailand Cyber University
  เครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย
  ห้องสมุดงานวิจัย วช.
  จรรยาบรรณนักวิจัย
  หน่วยงานภายใน
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
  คณะเทคโนโลยีสังคม
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  คณะครุศาสตร์
  กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  หน่วยงานในจังหวัดกาฬสินธุ์
  สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
  โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
  อบจ.กาฬสินธุ์
  สสจ.กาฬสินธุ์
  สนง.ประกันสังคมกาฬสินธุ์
  สนง.แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์
  สกสค.กาฬสินธุ์
  หน่วยงานบริการสารสนเทศ
  สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สนง.นคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สำนักงาน สมศ.
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  84
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,856
  เยี่ยมชมปีนี้ :  38,128
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  226,684
  IP :  54.224.13.210
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 กิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2560
 หมวด :  ข่าวกิจกรรม / อบรม / สัมมนา   วันที่ :  23-06-2560

     นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2560


           ในวันที่ 8 - 11 มิถุนายน 2560 นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้จัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ - รุ่นน้อง สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดยในปีนี้คณะบริหารธุรกิจได้รับนโยบายในการจัดกิจกรรมดังกล่าวให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ และก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ทั้งนี้ในระยะเวลาการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้มีอาจารย์ประจำสาขาวิชา ผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา รวมทั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ติดตามดูแลการจัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

ภาพ/ข่าว : ธวัชัชย พัฒนโพธิ์
ที่มา : คณะบริหารธุรกิจ