ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัคร“ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด “ รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561        ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2561       ตารางสอน ภาคพิเศษ ภาคการศึกษา 2/2560 (อัฟเดท วันที่ 28/11/60)       ตารางเรียน ภาคพิเศษ ภาคการศึกษา 2/2560 (อัฟเดท วันที่ 28/11/60)       ประกาศกำหนดวันลงทะเบียนวิชาเรียน (ภาคพิเศษ) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560        ตารางคุมสอบปลายภาค (ภาคพิเศษ) ภาคการศึกษาที่ 1/2560       ตารางสอบปลายภาค (ภาคพิเศษ) ภาคการศึกษาที่ 1/2560       ตารางสอน ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2560       ตารางเรียน ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2560        ประกาศกำหนดวันลงทะเบียนวิชาเรียน และชำระค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560     
  เกี่ยวกับคณะ
  แนะนำหน่วยงาน
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559
  บุคลากร
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  สาขาวิชาการบัญชี
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  บริการสำหรับนักศึกษา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  งานทะเบียนและวัดผล
  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  งานพัฒนานักศึกษา
  งานวิทยบริการ
  แบบประเมินการสอนอาจารย์
  บริการสำหรับบุคลากร
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  จรรยาบรรณของบุคลากร มมส.2553
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง กพอ.
  การบริหารจัดการงานวิจัย
  บริการข้อมูลด้านการวิจัย
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย สกว.
  สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
  จรรยาบรรณนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ
  รายงานการวิจัย วว.
  ฐานข้อมูลสากล ISI
  ศูนย์ดัชนีย์การอ้างอิงวารสารไทย TCI
  ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
  Thailand Cyber University
  เครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย
  ห้องสมุดงานวิจัย วช.
  จรรยาบรรณนักวิจัย
  หน่วยงานภายใน
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
  คณะเทคโนโลยีสังคม
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  คณะครุศาสตร์
  กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  หน่วยงานในจังหวัดกาฬสินธุ์
  สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
  โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
  อบจ.กาฬสินธุ์
  สสจ.กาฬสินธุ์
  สนง.ประกันสังคมกาฬสินธุ์
  สนง.แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์
  สกสค.กาฬสินธุ์
  หน่วยงานบริการสารสนเทศ
  สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สนง.นคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สำนักงาน สมศ.
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  56
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,319
  เยี่ยมชมปีนี้ :  46,481
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  235,036
  IP :  54.221.73.186
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙
 หมวด :  ข่าวกิจกรรม / อบรม / สัมมนา   วันที่ :  12-01-2560
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ‬ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙
โดยได้รับเกียรติ จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัญวดี พัฒนโพธิ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและกล่าวให้คำแนะนำกับนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ "ในหัวข้อเรื่อง เทคนิคการทำงาน การปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จตลอดจนการวางตัวและมารยาทในการปฏิบัติงาน" ให้กับนักศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
‪เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมช่อตะแบก อาคารช่อตะแบก การจัดโครงการในครั้งนี้มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถภาพในชีวิต‬ มีความรู้และเทคนิคการทำงานและมีคุณธรรม การยึดประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาเป็นกระบวนการหนึ่งที่มหาวิทยาลัยฯ และคณะบริหารธุรกิจได้ดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง รู้จักวิธีครองตนและครองงาน สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้ร่วมงานได้อย่างมีความสุข ตลอดจนเตรียมประสบการณ์การเรียนรู้ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริงได้