ตารางสอบกลางภาค รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 1/2560       ประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 5/2560       ตารางคุมสอบกลางภาค (ภาคปกติ) ภาคการศึกษาที่ 1/2560       ตารางสอบกลางภาค (ภาคปกติ) ภาคการศึกษาที่ี 1/2560       “พิธี ขันธ๕ บูชาครู“       โครงการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ       ตารางเรียนภาคพิเศษ ภาคการศึกษา 1/2560 (อัปเดทวันที่ 27/7/2560)       กิจกรรมถวายพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร       ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดวาดภาพ “ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี“       การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559     
  เกี่ยวกับคณะ
  แนะนำหน่วยงาน
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559
  บุคลากร
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  สาขาวิชาการบัญชี
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  บริการสำหรับนักศึกษา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  งานทะเบียนและวัดผล
  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  งานพัฒนานักศึกษา
  งานวิทยบริการ
  แบบประเมินการสอนอาจารย์
  บริการสำหรับบุคลากร
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  จรรยาบรรณของบุคลากร มมส.2553
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง กพอ.
  การบริหารจัดการงานวิจัย
  บริการข้อมูลด้านการวิจัย
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย สกว.
  สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
  จรรยาบรรณนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ
  รายงานการวิจัย วว.
  ฐานข้อมูลสากล ISI
  ศูนย์ดัชนีย์การอ้างอิงวารสารไทย TCI
  ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
  Thailand Cyber University
  เครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย
  ห้องสมุดงานวิจัย วช.
  จรรยาบรรณนักวิจัย
  หน่วยงานภายใน
  มหาวิยาลัยกาฬสินธุ์
  คณะศิลปศาสตร์ปละวิทยาศาสตร์
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  คณะครุศาสตร์
  กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  หน่วยงานในจังหวัดกาฬสินธุ์
  สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
  โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
  อบจ.กาฬสินธุ์
  สสจ.กาฬสินธุ์
  สนง.ประกันสังคมกาฬสินธุ์
  สนง.แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์
  สกสค.กาฬสินธุ์
  หน่วยงานบริการสารสนเทศ
  สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สนง.นคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สำนักงาน สมศ.
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  65
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,742
  เยี่ยมชมปีนี้ :  29,712
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  218,268
  IP :  54.159.124.79
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 กิจกรรมทำบุญตักบาตร ครบรอบ 4 ปี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ
 หมวด :  ข่าวกิจกรรม / อบรม / สัมมนา   วันที่ :  24-08-2559

           วันที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 07.00 น. ผศ.ณัฐวดี พัฒนโพธิ์ คณบดี คณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารแต่พระคุณเจ้า เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจปีที่ 4 ณ ลานหน้าอาคารช่อตะแบก คณะบริหารธุรกิจ

            ผศ.ณัฐวดี  พัฒนโพธิ์ กล่าวว่า ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามและสืบทอดพระพุทธศาสนา ตลอดจนเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของชาวคณะบริหารธุรกิจ และให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของคณะบริหารธุรกิจ เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นคณะบริหารธุรกิจ และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา รวมทั้งบุคลากรภายในคณะบริหารธุรกิจ

         ผศ.ณัฐวดี พัฒนโพธิ์ ยังกล่าวต่อไปว่า วันนี้ถือเป็นโอกาสทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับ รศ.ดร.พรปวีณ์ ศรีประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะบริหารธุรกิจ ที่ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ขอให้ผลบุญนำส่งท่านสู่ภพภูมิที่ดีด้วยเทอญ  หลังจากพิธีการเสร็จ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา วึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น

           หลังจากพิธีการและกิจกรรมต่างๆแล้วเสร็จ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น


 

ภาพ/ข่าว : ธวัชชัย พัฒนโพธิ์