โรงพยาบาลนามน ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 5 ตำแหน่ง 9 อัตรา โดยกำหนดรับสมัครภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561       มหาวิทยาลัยบูรพา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรรับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561        ตารางสอน ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 3/2560        ตารางเรียน ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 3/2560       ประกาศ กำหนดวันลงทะเบียนเรียน-และชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2560 (ภาคพิเศษ)         ตารางสอบปลายภาค (ภาคพิเศษ) ภาคการศึกษาที่ 2/2560       ประกาศกำหนดวันลงทะเบียนวิชาเรียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560       ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาผ่านเว็บไซต์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑       ตารางสอบปลายภาค รายวิชาศึกษาทั่วไป (ภาคปกติ) ภาคการศึกษาที่ 2/2560       ตารางสอบปลายภาค (ภาคปกติ) ภาคการศึกษาที่ 2/2560     
  เกี่ยวกับคณะ
  แนะนำหน่วยงาน
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559
  บุคลากร
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  สาขาวิชาการบัญชี
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  บริการสำหรับนักศึกษา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  งานทะเบียนและวัดผล
  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  งานพัฒนานักศึกษา
  งานวิทยบริการ
  แบบประเมินการสอนอาจารย์
  บริการสำหรับบุคลากร
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  จรรยาบรรณของบุคลากร มมส.2553
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง กพอ.
  การบริหารจัดการงานวิจัย
  บริการข้อมูลด้านการวิจัย
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย สกว.
  สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
  จรรยาบรรณนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ
  รายงานการวิจัย วว.
  ฐานข้อมูลสากล ISI
  ศูนย์ดัชนีย์การอ้างอิงวารสารไทย TCI
  ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
  Thailand Cyber University
  เครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย
  ห้องสมุดงานวิจัย วช.
  จรรยาบรรณนักวิจัย
  หน่วยงานภายใน
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
  คณะเทคโนโลยีสังคม
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  คณะครุศาสตร์
  กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  หน่วยงานในจังหวัดกาฬสินธุ์
  สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
  โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
  อบจ.กาฬสินธุ์
  สสจ.กาฬสินธุ์
  สนง.ประกันสังคมกาฬสินธุ์
  สนง.แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์
  สกสค.กาฬสินธุ์
  หน่วยงานบริการสารสนเทศ
  สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สนง.นคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สำนักงาน สมศ.
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  2
  เยี่ยมชมวันนี้ :  76
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  4,323
  เยี่ยมชมปีนี้ :  28,538
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  266,751
  IP :  54.166.172.180
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 โครงการคลินิกวิชาการคณะบริหารธุรกิจ “ตั้งเป้าเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ“
 หมวด :  ข่าวกิจกรรม / อบรม / สัมมนา   วันที่ :  17-03-2559


 

เมื่อวันที่ 14 -15 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจ จัด"โครงการคลินิกวิชาการคณะบริหารธุรกิจ" ตั้งเป้า เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ


อาจารย์ ดร.ฉายรุ่ง ไชยกำบัง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้ ต่ออาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ ว่า เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในด้านการเขียนเอกสารประกอบการสอนและตำรา เกิดการจัดการความรู้ภายในคณะฯ และนอกคณะฯ และเพื่อให้บุคลากรภายในคณะมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวนำไปสู่การพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเอง ส่งเสริมการทำงานในภาพรวมของคณะฯให้มีประสิทธิภาพทั้งในด้านการเรียนการสอน และการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ อันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์คณะต่อไป 
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พรปวีณ์ ศรีประเสริฐ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรที่มาให้ความรู้ในการจัดการโครงการครั้งนี้ 
ณ ห้อง KBS 202 อาคารช่อตะแบก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

 

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย พัฒนโพธิ์
ที่มา : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์