ประกาศกำหนดวันลงทะเบียนวิชาเรียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560       ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาผ่านเว็บไซต์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑       ตารางสอบปลายภาค รายวิชาศึกษาทั่วไป (ภาคปกติ) ภาคการศึกษาที่ 2/2560       ตารางสอบปลายภาค (ภาคปกติ) ภาคการศึกษาที่ 2/2560       ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สายวิชาการและสายสนับสนุน) ครั้งที่ 1/2561 จำนวน 6 อัตรา       แบบสำรวจความต้องการเครื่องแบบนักศึกษาสำหรับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558-2559        ตารางสอบกลางภาค (ภาคพิเศษ) ภาคการศึกษาที่ 2/2560       ตารางสอบกลางภาค (ภาคปกติ) ภาคการศึกษาที่ 2/2560       แจ้งการขยายเวลาชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุยเดช บรมนาถบพิตร         ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัคร“ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด “ รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561      
  เกี่ยวกับคณะ
  แนะนำหน่วยงาน
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559
  บุคลากร
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  สาขาวิชาการบัญชี
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  บริการสำหรับนักศึกษา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  งานทะเบียนและวัดผล
  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  งานพัฒนานักศึกษา
  งานวิทยบริการ
  แบบประเมินการสอนอาจารย์
  บริการสำหรับบุคลากร
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  จรรยาบรรณของบุคลากร มมส.2553
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง กพอ.
  การบริหารจัดการงานวิจัย
  บริการข้อมูลด้านการวิจัย
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย สกว.
  สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
  จรรยาบรรณนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ
  รายงานการวิจัย วว.
  ฐานข้อมูลสากล ISI
  ศูนย์ดัชนีย์การอ้างอิงวารสารไทย TCI
  ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
  Thailand Cyber University
  เครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย
  ห้องสมุดงานวิจัย วช.
  จรรยาบรรณนักวิจัย
  หน่วยงานภายใน
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
  คณะเทคโนโลยีสังคม
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  คณะครุศาสตร์
  กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  หน่วยงานในจังหวัดกาฬสินธุ์
  สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
  โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
  อบจ.กาฬสินธุ์
  สสจ.กาฬสินธุ์
  สนง.ประกันสังคมกาฬสินธุ์
  สนง.แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์
  สกสค.กาฬสินธุ์
  หน่วยงานบริการสารสนเทศ
  สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สนง.นคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สำนักงาน สมศ.
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  256
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  4,536
  เยี่ยมชมปีนี้ :  14,960
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  253,173
  IP :  54.156.86.61
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
 หมวด :  เอกสารงานประกันฯ   วันที่ :  25-11-2558
5.1-1-1 สรุปโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์คณะบริหารธุรกิจ
5.1-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 4/2557 วันที่ 24 ธันวาคม 2557
5.1-1-3 แผนกลยุทธ์คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ 2555-2559
5.1-1-4 แผนปฏิบัติราชการคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ 2558
5.1-2-1 รายงานต้นทุนต่อหน่วยคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ 2557
5.1-2-2 แผนเพิ่มประสิทธิภาพคณะบริหารธุรกิจ
5.1-2-3 รายงานการประชุมผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจครั้งที่ 3/2558
5.1-3-1 คำสั่งคณะกรรมการความเสี่ยง ประปีงบประมาณ 2558
5.1-3-2 แผนบริหารความเสี่ยง 2558
5.1-3-3 รายงานผลบริหารความเสี่ยงปี 2557
5.1-3-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
5.1-4-1 ตารางรายงานผลการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ
5-1-4-2 แบบประเมินคณบดี
5.1-5-1 KM การจัดการความรู้
5.1-6-1 แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนคณะบริหาร
5.1-7-1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
5.1-7-2 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ พ.ศ.2557-2561
5.1-7-3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คำสั่งแต่งตั้งผู้กำกับดูแล และจัดเก็บข้อมูลรายตัวบ่งชี้ฯ คณะบริหารธุรกิจ
5.1-7-4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement plan)ประจำปีการศึกษา2556
5.1-7-5 รายงานการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
5.1-7-6 ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะบริหารธุรกิจ
5.1-7-7 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2557 คณะบริหารธุรกิจ และรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 คณะบริหารธุรกิจ
5.2-1-1 คำสั่งผู้รับผิดชอบประกันหลักสูตร
5.2-1-2, 5.2-2-2, 5.2-4-2  รายงานผลการประเมินหลักสูตรบัญชีบัณฑิต รายงานผลการประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทั่วไป รายงานผลการประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5.2-1-3 เล่มหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไปล่มหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ เล่มหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
5.2-1-4 คู่มือระบบและกลไกการดำเนินงานประกันคุณภาพ
5.2-2-1 คำสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
5.2-2-3, 5.2-4-3, 5.2-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่3/2558
5.2-3-1 แผนปฏิบัติราชการคณะบริหารธุรกิจ
5.2-3-2 รายงานการจัดสรรงบประมาณ
5.2-4-1 รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
5.2-5-2 ตารางเรียนภาคปกติ http://www.ba.ksu.ac.th/
5.2-5-3 โครงการเพิ่มทักษะการพิมพ์ดีดและโครงการ Wednesdayis English day