ประกาศกำหนดวันลงทะเบียนวิชาเรียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560       ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาผ่านเว็บไซต์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑       ตารางสอบปลายภาค รายวิชาศึกษาทั่วไป (ภาคปกติ) ภาคการศึกษาที่ 2/2560       ตารางสอบปลายภาค (ภาคปกติ) ภาคการศึกษาที่ 2/2560       ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สายวิชาการและสายสนับสนุน) ครั้งที่ 1/2561 จำนวน 6 อัตรา       แบบสำรวจความต้องการเครื่องแบบนักศึกษาสำหรับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558-2559        ตารางสอบกลางภาค (ภาคพิเศษ) ภาคการศึกษาที่ 2/2560       ตารางสอบกลางภาค (ภาคปกติ) ภาคการศึกษาที่ 2/2560       แจ้งการขยายเวลาชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุยเดช บรมนาถบพิตร         ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัคร“ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด “ รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561      
  เกี่ยวกับคณะ
  แนะนำหน่วยงาน
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559
  บุคลากร
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  สาขาวิชาการบัญชี
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  บริการสำหรับนักศึกษา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  งานทะเบียนและวัดผล
  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  งานพัฒนานักศึกษา
  งานวิทยบริการ
  แบบประเมินการสอนอาจารย์
  บริการสำหรับบุคลากร
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  จรรยาบรรณของบุคลากร มมส.2553
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง กพอ.
  การบริหารจัดการงานวิจัย
  บริการข้อมูลด้านการวิจัย
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย สกว.
  สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
  จรรยาบรรณนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ
  รายงานการวิจัย วว.
  ฐานข้อมูลสากล ISI
  ศูนย์ดัชนีย์การอ้างอิงวารสารไทย TCI
  ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
  Thailand Cyber University
  เครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย
  ห้องสมุดงานวิจัย วช.
  จรรยาบรรณนักวิจัย
  หน่วยงานภายใน
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
  คณะเทคโนโลยีสังคม
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  คณะครุศาสตร์
  กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  หน่วยงานในจังหวัดกาฬสินธุ์
  สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
  โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
  อบจ.กาฬสินธุ์
  สสจ.กาฬสินธุ์
  สนง.ประกันสังคมกาฬสินธุ์
  สนง.แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์
  สกสค.กาฬสินธุ์
  หน่วยงานบริการสารสนเทศ
  สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สนง.นคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สำนักงาน สมศ.
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  19
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  4,809
  เยี่ยมชมปีนี้ :  15,233
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  253,446
  IP :  54.224.28.203
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
 หมวด :  เอกสารงานประกันฯ   วันที่ :  25-11-2558
2.1-1-1 เว็บไซต์กลุ่มงานวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ http://www.research.ksu.ac.th/
2.1-1-2 เว็บไซต์คณะ http://www.ba.ksu.ac.th
2.1-2-1 แผนปฏิบัติราชการคณะบริหารธุรกิจ
2.1-2-2 ภาพถ่ายห้องสมุดพร้อมหนังสือและตำราที่เกี่ยวข้อง
2.1-2-3 เว็บไซต์กลุ่มงานวิทยาบริการมหาวิทยาลัยฯ http://www.library.ksu.ac.th/
2.1-2-4 รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาโจทย์วิจัย
2.1-2-5 รายงานผลการดำเนินงานโครงการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์
2.1-2-6 รายงานผลการไปราชการ
2.1-3-1 แผนยุทธศาสตร์คณะบริหารธุรกิจ
2.1-3-2 แผนปฏิบัติราชการคณะบริหารธุรกิจ
2.1-3-3 รายงานผลการดำเนินงานโครงการวิจัย
2.1-4-1 แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
2.1-4-2 รายงานสรุปโครงการการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ปีการศึกษา 2557
2.1-5-1 รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาโจทย์วิจัย
2.1-5-2 รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์
2.1-5-3 รายงานการเดินทางไปราชการ
2.1-5-4 เว็บไซต์ของคณะบริหารธุรกิจ http://www.ba.ksu.ac.th/
2.1-5-5 รายงานสรุปการเดินทางไปราชการ
2.1-5-6 ใบวุฒิบัตรอาจารย์ที่มีงานวิจัยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557
2.1-6-1 คู่มือการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ คณะบริหารธุรกิจ
2.1-6-2  http://www.research.ksu.ac.th/  http://www.research.ksu.ac.th/? option=List&type=6&id=37&to=คู่มือระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ%20NRPM&
2.2-1-1 ประกาศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์เรื่อง การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2558
2.2-2-2 ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์เรื่อง การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2558
2.3-1-1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2.3-1-2 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 2"
2.3.1-3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร