ตารางสอบกลางภาค หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ภาคปกติ) ภาคเรียนที่ 1/2561        ตารางสอบกลางภาค (ภาคปกติ) ภาคการศึกษาที่ 1/2561       ประกาศกำหนดวันลงทะเบียนวิชาเรียน และชำระเงินค่าลงทะเบียน (ภาคพิเศษ) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561       ตารางเรียน ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2561       ตารางสอน ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2560       แจ้งการงดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑       ประกาศกำหนดวันลงทะเบียนวิชาเรียนและชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑       ตารางเรียน ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (Update)       ตารางสอน ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (Update)       โรงพยาบาลนามน ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 5 ตำแหน่ง 9 อัตรา โดยกำหนดรับสมัครภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561     
  เกี่ยวกับคณะ
  แนะนำหน่วยงาน
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559
  บุคลากร
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  สาขาวิชาการบัญชี
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  บริการสำหรับนักศึกษา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  งานทะเบียนและวัดผล
  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  งานพัฒนานักศึกษา
  งานวิทยบริการ
  แบบประเมินการสอนอาจารย์
  บริการสำหรับบุคลากร
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  จรรยาบรรณของบุคลากร มมส.2553
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง กพอ.
  การบริหารจัดการงานวิจัย
  บริการข้อมูลด้านการวิจัย
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย สกว.
  สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
  จรรยาบรรณนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ
  รายงานการวิจัย วว.
  ฐานข้อมูลสากล ISI
  ศูนย์ดัชนีย์การอ้างอิงวารสารไทย TCI
  ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
  Thailand Cyber University
  เครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย
  ห้องสมุดงานวิจัย วช.
  จรรยาบรรณนักวิจัย
  หน่วยงานภายใน
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
  คณะเทคโนโลยีสังคม
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  คณะครุศาสตร์
  กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  หน่วยงานในจังหวัดกาฬสินธุ์
  สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
  โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
  อบจ.กาฬสินธุ์
  สสจ.กาฬสินธุ์
  สนง.ประกันสังคมกาฬสินธุ์
  สนง.แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์
  สกสค.กาฬสินธุ์
  หน่วยงานบริการสารสนเทศ
  สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สนง.นคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สำนักงาน สมศ.
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  2
  เยี่ยมชมวันนี้ :  198
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  10,268
  เยี่ยมชมปีนี้ :  20,896
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  335,776
  IP :  54.173.237.152
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2556 (เข้าชม : 886) 
 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกผู้ขอกู้ยืมกองทุนเงินเพื่อการศึกษา (เข้าชม : 934) 
 รายชื่อนักศึกษาที่เข้ารับการสัมภษณ์ทุนกู้ยืม (เข้าชม : 862) 
 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 (เข้าชม : 768) 
 สัมภาษณ์นักศึกษาทุนกู้ยืมกองทุนเพื่อการศึกษา กยศ.และ กรอ. (เข้าชม : 658) 
 นักศึกษาใหม่กราบไหว้ศาลปู่ตาพญาหมื่นตื้อ (เข้าชม : 2,109) 
 กิจกรรมพี่รับน้อง ปี 56 ชางบริหารธุรกิจ (เข้าชม : 892) 
 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556 (เข้าชม : 747) 
 ท่านอธิการบดีมาเยี่ยมชมคณะและพบปะบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ (เข้าชม : 1,101) 
 คณะบริหารธุรกิจประชุมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ 2556 (เข้าชม : 1,043) 
 ซ้อมรับปริญญา ประจำปีการศึกษา 2555 (เข้าชม : 1,988) 
 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจชั่วคราว ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น (เข้าชม : 934) 
 ภาพบรรยากาศงานผูกพันวันเก่า..คืนสู่เหย้าชาวบริหารธุรกิจ  (เข้าชม : 999) 
 คณะบริหารธุรกิจ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันที่ 10 เมษายน 2556 (เข้าชม : 803) 
 ศึกษาดูงาน สาขาวิชาการบัญชี วันที่ 6-8 เมษายน 2556 (เข้าชม : 985) 
 บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ“ ขอศึกษาดูงานด้านหลักสูตร“ ที่คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เข้าชม : 1,308) 
 งานปิจฉิมนิเทศ และงาน Goodbye Senior (เข้าชม : 784) 
 โครงการ Open House 2556 (เข้าชม : 2,043) 
 การแข่งขันกีฬาภายใน ตะแบกเกมส์ ครั้งที่ 10 (เข้าชม : 844) 
 การรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ภาคปกติ รอบรับตรง(โควตา)ประจำปีการศึกษา 2556 (เข้าชม : 1,366) 
มีข้อมูลทั้งหมด  138  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    6/7

1 2 3 4 5 6 7