ตารางสอบกลางภาค หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ภาคปกติ) ภาคเรียนที่ 1/2561        ตารางสอบกลางภาค (ภาคปกติ) ภาคการศึกษาที่ 1/2561       ประกาศกำหนดวันลงทะเบียนวิชาเรียน และชำระเงินค่าลงทะเบียน (ภาคพิเศษ) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561       ตารางเรียน ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2561       ตารางสอน ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2560       แจ้งการงดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑       ประกาศกำหนดวันลงทะเบียนวิชาเรียนและชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑       ตารางเรียน ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (Update)       ตารางสอน ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (Update)       โรงพยาบาลนามน ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 5 ตำแหน่ง 9 อัตรา โดยกำหนดรับสมัครภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561     
  เกี่ยวกับคณะ
  แนะนำหน่วยงาน
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559
  บุคลากร
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  สาขาวิชาการบัญชี
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  บริการสำหรับนักศึกษา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  งานทะเบียนและวัดผล
  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  งานพัฒนานักศึกษา
  งานวิทยบริการ
  แบบประเมินการสอนอาจารย์
  บริการสำหรับบุคลากร
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  จรรยาบรรณของบุคลากร มมส.2553
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง กพอ.
  การบริหารจัดการงานวิจัย
  บริการข้อมูลด้านการวิจัย
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย สกว.
  สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
  จรรยาบรรณนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ
  รายงานการวิจัย วว.
  ฐานข้อมูลสากล ISI
  ศูนย์ดัชนีย์การอ้างอิงวารสารไทย TCI
  ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
  Thailand Cyber University
  เครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย
  ห้องสมุดงานวิจัย วช.
  จรรยาบรรณนักวิจัย
  หน่วยงานภายใน
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
  คณะเทคโนโลยีสังคม
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  คณะครุศาสตร์
  กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  หน่วยงานในจังหวัดกาฬสินธุ์
  สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
  โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
  อบจ.กาฬสินธุ์
  สสจ.กาฬสินธุ์
  สนง.ประกันสังคมกาฬสินธุ์
  สนง.แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์
  สกสค.กาฬสินธุ์
  หน่วยงานบริการสารสนเทศ
  สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สนง.นคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สำนักงาน สมศ.
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  181
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  10,251
  เยี่ยมชมปีนี้ :  20,879
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  335,759
  IP :  54.173.237.152
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 ภาพการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะบริหารธุรกิจ (เข้าชม : 790) 
 ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาภายใน “ตะแบกเกมส์ ครั้งที่ 11“ (เข้าชม : 865) 
  คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ วันที่ 21 - 22 ตุลาคม 255 ณ ห้อง KBS 201 อาคารช่อตะแบก (เข้าชม : 889) 
 คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมการเขียน มคอ.3 - 7 (กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห้่งชาติ พ.ศ. 2552) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสทื้อน เทพรงทอง ในวันศุกร์ที่ 18 ต.ค. 56 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ ห้อง KBS 201 ชัน 2 คณะบริหารธุรกิจ  (เข้าชม : 1,036) 
 Merketing Plan Contest By A.P.Honda (เข้าชม : 991) 
 โครงการ “คลินิกวิชาการ“ รองศาสตราจารย์ ดร.จำนง วงษ์ชาชม รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นวิทยากร โดยเน้นการทำผลงานทางวิชาการ วันที่ 4 กันยายน 2556 เวลา 15.00 น. (เข้าชม : 1,810) 
 จัดโครงการ Marketing Plan Contest โครงการ 6 Concept Alohaaa ซ่าส์สุดขั้ว (เข้าชม : 626) 
 โครงการ ส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 (เข้าชม : 1,491) 
 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้จัดโครงการจัดซื้อและฝึกอบรมโปรแกรม FORMULA ERP วันที่ 22 สิงหาคม 2556 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A 306 อาคารศูนย์ภาษาและเทคโนโลยี (เข้าชม : 2,567) 
 บริการวิชาการแก่กลุ่มสตรีทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 11 สิงหาคม 2556 (เข้าชม : 1,592) 
 โครงการ “การประกวดเขียนแผนธุรกิจ“ (เข้าชม : 975) 
 โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม“ (เข้าชม : 691) 
 ราชภัฏเทิดพระคุณแม่ (เข้าชม : 647) 
 ยินดีต้อนรับ ท่านรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (เข้าชม : 828) 
 อบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง โอกาสธุรกิจไทย ในเวทีอาเซียน (AEC) และกิจกรรม Big Cleaning Day วันที่ 21 ก ค 56 (เข้าชม : 1,145) 
 ทำบุญตักบาตร ครบรอบ 1 ปี คณะบริหารธุรกิจ 21 ก.ค. 56 (เข้าชม : 1,012) 
 กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2556 (เข้าชม : 742) 
 กิจกรรมรับน้องเข้าฐาน ปีการศึกษา 2556 (เข้าชม : 1,156) 
 โครงการ Marketing Plan Contest by A.P.Honda (เข้าชม : 1,561) 
 คณะบริหารธุรกิจ ยินดีต้อนรับคณะกรรมการเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555 (เข้าชม : 1,425) 
มีข้อมูลทั้งหมด  138  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    5/7

1 2 3 4 5 6 7