ตารางสอบกลางภาค หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ภาคปกติ) ภาคเรียนที่ 1/2561        ตารางสอบกลางภาค (ภาคปกติ) ภาคการศึกษาที่ 1/2561       ประกาศกำหนดวันลงทะเบียนวิชาเรียน และชำระเงินค่าลงทะเบียน (ภาคพิเศษ) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561       ตารางเรียน ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2561       ตารางสอน ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2560       แจ้งการงดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑       ประกาศกำหนดวันลงทะเบียนวิชาเรียนและชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑       ตารางเรียน ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (Update)       ตารางสอน ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (Update)       โรงพยาบาลนามน ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 5 ตำแหน่ง 9 อัตรา โดยกำหนดรับสมัครภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561     
  เกี่ยวกับคณะ
  แนะนำหน่วยงาน
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559
  บุคลากร
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  สาขาวิชาการบัญชี
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  บริการสำหรับนักศึกษา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  งานทะเบียนและวัดผล
  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  งานพัฒนานักศึกษา
  งานวิทยบริการ
  แบบประเมินการสอนอาจารย์
  บริการสำหรับบุคลากร
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  จรรยาบรรณของบุคลากร มมส.2553
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง กพอ.
  การบริหารจัดการงานวิจัย
  บริการข้อมูลด้านการวิจัย
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย สกว.
  สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
  จรรยาบรรณนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ
  รายงานการวิจัย วว.
  ฐานข้อมูลสากล ISI
  ศูนย์ดัชนีย์การอ้างอิงวารสารไทย TCI
  ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
  Thailand Cyber University
  เครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย
  ห้องสมุดงานวิจัย วช.
  จรรยาบรรณนักวิจัย
  หน่วยงานภายใน
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
  คณะเทคโนโลยีสังคม
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  คณะครุศาสตร์
  กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  หน่วยงานในจังหวัดกาฬสินธุ์
  สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
  โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
  อบจ.กาฬสินธุ์
  สสจ.กาฬสินธุ์
  สนง.ประกันสังคมกาฬสินธุ์
  สนง.แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์
  สกสค.กาฬสินธุ์
  หน่วยงานบริการสารสนเทศ
  สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สนง.นคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สำนักงาน สมศ.
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  230
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  10,300
  เยี่ยมชมปีนี้ :  20,928
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  335,808
  IP :  54.173.237.152
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2/2558 (เข้าชม : 583) 
 โครงการอบรมการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ (เข้าชม : 550) 
 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) (เข้าชม : 537) 
 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2558 (เข้าชม : 708) 
 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่ AEC คณะบริหารธุรกิจจึงได้เชิญอาจารย์สมพาวัน แก้วบุดตา มาให้ความรู้เรื่องภาษาลาวและศิลปวัฒนธรรมประจำประเทศลาว รวมทั้ง #การเต้นบาสโลบประจำประเทศลาว (เข้าชม : 645) 
 ค่ายอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน “โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม“ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 (เข้าชม : 691) 
 บายเนียร์ 57 วันที่ 13 กุมพาพันธ์ 58 ณ ลานเวทีกลางแจ้ง อาคารช่อตะแบก คณะบริหารธุรกิจ (เข้าชม : 585) 
 โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมดอกคูณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558  (เข้าชม : 558) 
 คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมโครงการออกแนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 (เข้าชม : 581) 
 การจัดการความรู้ (KM) การพัฒนาโจทย์วิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ (เข้าชม : 636) 
 ภาพกิจกรรม Marketing Plan Contest โครงการ 7 by A.P. Honda“รุ่นที่ 2“ (วันจริง) 21 พ.ย.57 (เข้าชม : 608) 
 การสอบประเมินการสอน อาจารย์ปนัดดา โพธินาม เพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ตำแหน่งทางวิชาการ (เข้าชม : 805) 
 ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รหัส 54 “ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ“ วันที่ 29 ต.ต. 57 ห้อง KBS 202 อาคารช่อตะแบก (เข้าชม : 577) 
  นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 นำเสนอแผนงานและแผนการตลาด“โครงการ Marketing Plan Contest โครงการ 7 by A.P. Honda“รุ่นที่ 2 วันที่ 28 ตุลาคม 57 (เข้าชม : 1,027) 
 ภาพบรรยากาศ วันซ้อมใหญ่ “พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2555-2556 วันที่ 24 ตุลาคม 2557 (เข้าชม : 553) 
 กิจกรรม “Marketing Plan Contest โครงการ 7 by A.P.Honda“ ในวันอังคารที่ 2 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมดอกคูณมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ “เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาที่สนใจด้านการตลาดและมีความคิดสร้างสรรค์ได้มาประ (เข้าชม : 790) 
 พิธีบายศรีสู่ขวัญและกิจกรรมนันทนาการเพื่อละลายพฤติกรรมพี่และน้องชาวใหม่ KBS  (เข้าชม : 660) 
 โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จ.ขอนแก่น (เข้าชม : 719) 
 KBS English Camp 14-15 สิงหาคม 2557 ณ ห้อง KBS 201 อาคารช่อตะแบก (เข้าชม : 676) 
 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557 (เข้าชม : 640) 
มีข้อมูลทั้งหมด  138  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    3/7

1 2 3 4 5 6 7