ประชุมพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐       “บายศรีสู่ขวัญชวนกันกินข้าวแลง“       พิธีวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ ๑ ปี       ตารางสอบกลางภาค (ภาคปกติ) ภาคเรียนที่ 1/2559       ตารางสอบวัดผลกลางภาคกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคเรียนที่1/2559 (ภาคปกต)ิ       แบบเสนอขอบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์       ปฏิทินกำหนดการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์       กำหนดการวันคล้ำยวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ วันศุกร์ ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์พื้นที่นามน       ตารางเรียนสาขาวิชาการจัดการ รหัส 59 (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1/2559       กิจกรรมทำบุญตักบาตร ครบรอบ 4 ปี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ     
  เกี่ยวกับคณะ
  แนะนำหน่วยงาน
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559
  บุคลากร
  สายตรงคณบดี
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  สาขาวิชาการบัญชี
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  บริการสำหรับนักศึกษา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  งานทะเบียนและวัดผล
  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  งานพัฒนานักศึกษา
  งานวิทยบริการ
  แบบประเมินการสอนอาจารย์
  บริการสำหรับบุคลากร
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  จรรยาบรรณของบุคลากร มมส.2553
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง กพอ.
  การบริหารจัดการงานวิจัย
  บริการข้อมูลด้านการวิจัย
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย สกว.
  สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
  จรรยาบรรณนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ
  รายงานการวิจัย วว.
  ฐานข้อมูลสากล ISI
  ศูนย์ดัชนีย์การอ้างอิงวารสารไทย TCI
  ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
  Thailand Cyber University
  เครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย
  ห้องสมุดงานวิจัย วช.
  จรรยาบรรณนักวิจัย
  หน่วยงานภายใน
  มหาวิยาลัยกาฬสินธุ์
  คณะศิลปศาสตร์ปละวิทยาศาสตร์
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  คณะครุศาสตร์
  กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  หน่วยงานในจังหวัดกาฬสินธุ์
  สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
  โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
  อบจ.กาฬสินธุ์
  สสจ.กาฬสินธุ์
  สนง.ประกันสังคมกาฬสินธุ์
  สนง.แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์
  สกสค.กาฬสินธุ์
  หน่วยงานบริการสารสนเทศ
  สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สนง.นคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สำนักงาน สมศ.
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  25
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,782
  เยี่ยมชมปีนี้ :  41,887
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  175,223
  IP :  54.167.0.4
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

       ข่าวกิจกรรม / อบรม / สัมมนา
“บายศรีสู่ขวัญชวนกันกินข้าวแลง“ (อ่าน : 27)
คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดกิจกรรม “บายศรีสู่ขวัญชวนกันกินข้าวแลง” และร่วมกันผูกข้อต่อแขนรับขวัญน้องใหม่ เพื่อแสดงถึงการต้อนรับ การให้ความรัก การให้ขวัญและ ...
พิธีวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ ๑ ปี (อ่าน : 2)
เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวดี พัฒนโพธิ์ คณบดี และผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ...
กิจกรรมทำบุญตักบาตร ครบรอบ 4 ปี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ (อ่าน : 36)
วันที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 07.00 น. ผศ.ณัฐวดี พัฒนโพธิ์ คณบดี คณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ได้ร่วมกันทำบุญตักบาต ...
การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะฯ วงรอบปีการศึกษา 2558 (อ่าน : 32)
วันที่ 22 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ รอบปีการศึก ...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร อาสาสมัครมัคคุเทศก์ท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์ (อ่าน : 114)
 
       ข่าวประชุม
ประชุมพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (อ่าน : 6)
เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวดี พัฒนโพธิ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานที่ประชุมพิจารณาคำของบประมาณรายจ่าย ...
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าสาขาวิชา (อ่าน : 69)
เชิญประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ ครังที่ 3/2559 (อ่าน : 117)
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1/2559 (อ่าน : 139)
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2558 (อ่าน : 289)
 
       ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบเสนอขอบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน : 10)
ปฏิทินกำหนดการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน : 10)
กำหนดการวันคล้ำยวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ วันศุกร์ ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์พื้นที่นามน (อ่าน : 14)
รายชื่อบัณฑิตรับปริญญา ภาคปกติ (อ่าน : 21)
กำหนดการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 (อ่าน : 22)
 
       ข่าวสาร/กิจกรรมนักศึกษา
ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (อ่าน : 18)
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน นักศึกษาส่งโครงการในรูปแบบทีมสมัครเข้าร่วมโครงการ Gen A : Empower Active Citizen (อ่าน : 18)
ขอเชิญส่งนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ฯ ครั้งที่ 17 (อ่าน : 24)
การแต่งกายนักศึกษาสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน : 26)
ปฏิทินการศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 (อ่าน : 69)
 
       ตารางเรียน/ตารางสอน/ตารางสอบ
ตารางสอบกลางภาค (ภาคปกติ) ภาคเรียนที่ 1/2559 (อ่าน : 14)
ตารางสอบวัดผลกลางภาคกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคเรียนที่1/2559 (ภาคปกต)ิ (อ่าน : 10)
ตารางเรียนสาขาวิชาการจัดการ รหัส 59 (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1/2559 (อ่าน : 28)
ตารางสอนภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2559 (Update 19-8-59) (อ่าน : 47)
ตารางเรียนภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2559 (Update 19-8-59) (อ่าน : 67)
 
       ข่าวสารงานวิจัย
ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย (อ่าน : 176)
ทุนวิจัย (อ่าน : 179)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยศิลปวัฒนธรรมระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัย ครั้งที่ 1 (อ่าน : 278)
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิถีสู่ชัยชนะในเวทีวิจัย เพื่อการขอทุน“ ครั้งที่ 2 (อ่าน : 295)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 (อ่าน : 328)
 
       รายงานการประชุม/คำสั่ง/ประกาศ คณะฯ
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบและควบคุมการสอบปลายภาค ภาคพิเศษ รหัส 55-57 ประจำภาคเรียนที่ 3/2557 (อ่าน : 108)
รายงานการประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 8/2557 (อ่าน : 179)
รายงานการประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 7/2557 (อ่าน : 152)
รายงานการประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 6/2557 (อ่าน : 155)
คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาภาคปกติ แข่งขันทักษะการเขียนแผนการสื่อสารทางการตลาด “Marketing Plan Contest โครงการ 7“ (อ่าน : 181)
 
       ข่าวสารศิษย์เก่าชาวบริหารธุรกิจ
ขอเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ปี คณะบริหารธุรกิจ ณ อาคารช่อตะแบก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ในวันที่ 21 กรกฏาคม 2557 (อ่าน : 384)
ขอเชิญศิษย์เก่าเข้าร่วมอบรม โครงการบริการวิชาการทางด้านการตลาดเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน (อ่าน : 385)
ขอเชิญศิษย์เก่าเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1 ในวันศุกร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2557 (อ่าน : 391)
ขอเชิญศิษย์เก่าเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชีสำหรับผู้ประกอบการในชุมชนกลุ่มเกษตรกรแปรรูปเนื้อสัตว์บ้านนาจารย์ ตำบลนาจารย์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 22 เมษายน 2557 ณ หอประชุมเทศบาลนาจารย์ (อ่าน : 409)
ขอเชิญศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันร่วมงาน “ผูกพันวันเก่า คืนสู่เหย้าชาวบริหารธุรกิจ“ วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 (อ่าน : 590)
 
       ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 3/2558 (อ่าน : 231)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2/2558 (อ่าน : 195)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 2/2557 (อ่าน : 223)
 
       เอกสารงานประกันฯ
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (อ่าน : 295)
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (อ่าน : 161)
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ (อ่าน : 148)
องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (อ่าน : 150)
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (อ่าน : 309)
 
        KSU RSS

ประชุมพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
“บายศรีสู่ขวัญชวนกันกินข้าวแลง“
ดูรายการทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....